ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)

แบบทดสอบรอบคัดเลือก ระบบออนไลน์
โครงการแข่งขันตอบปัญหาทางด้าน ICT ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 11

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560
เวลา 08:00 น. – 16:00 น.

ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น
ชั้น 2 ตลาดสดเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

รายวิชาที่มีอยู่